Vedtægter

Vedtægter – tagrytteren H0 Modeljernbane klub

Klubbens navn og hjemsted

§ 1 – Klubbens navn: “Tagrytteren H0 modelbaneklub“. Hjemsted: Slagelse.

 

 

Formål/aktiviteter

§ 2  – At opbygge og drive et modulbaneanlæg med DSB og danske privatbaner som forbillede. Anlægget er et 2 skinne DCC anlæg, der opbygges i epoke III/IV, dækkende perioden fra 1945 – 1974. Og der køres på planlagt køreplans dage.

 

 

 

Medlemmer

§ 3

Stk. 1 – Personer som er fyldt 16 år, kan optages som medlemmer af klubben.

Stk. 2 – Nye Aktive medlemmer indbetaler et gebyr på 200,- ved indmeldelsen. Den første måned er prøvetid og kontingentfri. Gebyret på 200,- bruges til at dække klubbens udgifter ved indmeldelse og til at styrke klubbens egenkapital

Stk. 3 – Aktive juniorer, indtil det fyldte 18 år, har ikke opstillingsret til bestyrelsen, men kan deltage på generalforsamlingen på samme vilkår som ordinære medlemmer.

 

 

Generalforsamling

§ 4 – Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt på en lørdag inden udgangen af marts måned, og indvarsles senest 1 måned før.

Stk. 2 – Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede fysisk eller ved fuldmagt. Er 2/3 af medlemmer ikke tilstede fysisk el. ved fuldmagt, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

 

Stk. 3 – Den ordinære generalforsamlings dagsorden indeholder følgende punkter til behandling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Indkommende forslag
  8. Valg af bestyrelse, 1 suppleant og 1 bilagskontrollant jf. § 5. Stk. 2.
  9. Eventuelt.

Forslag under punkt 7 fremsendes til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4 – Der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling:

– Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller senest 4 uger efter modtagelse af en skriftlig begæring herom fra mindst halvdelen af medlemmerne.

 

Stk. 5 – Ved stemmelighed bortfalder forslaget. På opfordring fra mindst 4 medlemmer, kan der begæres skriftlig afstemning. Der udfærdiges referat over generalforsamlingens forløb, der underskrives af dirigent og referent.

 

 

Bestyrelsen

§ 5 – Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer: formand, sekretær og kasserer.

Stk. 1 – Ved genvalg kan kandidaten være fraværende ved fuldmagt.

Formanden og kassereren repræsentere i fællesskab foreningen i alle forhold hvor dette måtte være påkrævet.

Der vælges endvidere en suppleant, der vælges for 2 år af gangen. Suppleanten indkaldes til bestyrelsesmøderne efter behov, men træder ind såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald. Der vælges direkte valg til posterne

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings orden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for klubbens drift, ve og vel.

Stk. 2 – På valg til bestyrelsen er i lige år, formanden og sekretæren og i ulige år kassereren og suppleanten.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for klubbens drift, ve og vel.

 

 

Anskaffelser og hæftelse

§ 6 – Alle medlemmer kan indkøbe til klubben, men der kræves i alle tilfælde en godkendelse fra to bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2 – Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 3 – Klubben hæfter ikke for privat udlån til bestyrelsen, med mindre andet er skriftligt aftalt med bestyrelsen.

 

 

Regnskabsår og kontingent

§ 7 – Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.

stk. 2 – Aktive medlemmer betaler det fastsatte kontingent på 130 kroner forud hver den 1. i måneden.

Aktive juniorer betaler det fastsatte kontingent på 65 kroner forud hver den 1. i måneden.

stk. 3 – Et medlem kan højst være i kontingentrestance i 1 måned uden bestyrelsens accept. Hvis denne frist overskrides, medfører det automatisk udmeldelse.

stk. 4 – Revision af klubbens regnskaber finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af klubbens bilagskontrollant, og det fremlægges til medlemmerne 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

Sanktioner

§ 8 – Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, såfremt medlemmet skønnes enten at have groft tilsidesat klubbens vedtægter, have skadet klubbens almindelige omdømme eller modarbejdet klubbens sammenhængskraft. Tyveri medfører øjeblikkelig eksklusion og politianmeldelse.

Stk. 2 – Det ekskluderede medlem har altid ret til at fremlægge sin sag på en ekstraordinær generalforsamling, der ved afstemning (simpelt flertal) tager endeligt stilling til eksklusionens berettigelse.

I perioden frem til den ekstraordinære generalforsamling har medlemmet kun ledsaget adgang til klubbens lokaler, og nøglen deponeres hos formanden.

stk. 3 – I tilfælde af udmeldelse eller eksklusion tilbagebetales intet beløb, ej heller hvis der er betalt for mere end een måned, da bestyrelsen/klubben kan have disponeret over denne indtægt.

 

 

Klubbens ejendomsforhold.

§ 9 – Klubben ejer alt, hvad der erhverves for klubbens midler, samt genstande som skænkes foreningen.

Medlemmer kan opbevare privat rullende materiel og andet i klubben. Det forbliver privat i tilfælde af klubbens ophør. Det er  medlemmets eget ansvar at fjerne det inden for en rimelig tidsfrist.

Stk. 2 – Alle de dele, som et medlem medbringer til klubben, og som indbygges som en integreret del i klubbens anlæg, bliver automatisk klubbens ejendom med mindre, der foreligger en skriftlig aftale om det modsatte.

 

 

Vedtægtsændringer

§ 10 – Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer/fuldmagter stemmer for, ellers bortfalder forslaget.

Stk. 2 – Undtaget for bestemmelserne i stk. 1 er ændringer af følgende §§ i deres helhed, da disse altid skal vedtages enstemmigt: § 2, § 9 og § 10.

 

 

Klubbens opløsning

§ 11 – Foreningens opløsning kan ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 – I tilfælde af klubbens ophør, tilfalder foreningens formue almennyttige formål i Slagelse Kommune. Det er generalforsamlingen, som beslutter, hvad overskuddet skal anvendes til.